شما در اینجا هستید: محله > مدیریت محله > معرفی پرسنل > معرفی مسئولین سابق

معرفی مسئولین سابق

سمت:مدیریت محله

 

نام و نام خانوادگی:صادق مولایی

نام پدر:

متولد : 

سوابق تحصیلی:رشته تحصیلی: