شما در اینجا هستید: محله > مدیریت محله > عملکرد سرای محله > گزارش گردش مالی

گزارش گردش مالی

گزارش گردش مالی سرای محله یافت آبادبه صورت ماهیانه

گردش مالی سرای محله به سه قسمت تقسیم می شود:

1 - درآمد کل سرا از قسمت های مختلف

نام بخش

مسئول بخش

میزان در آمد(ریال)

خانه کودک

خانم مددی

8500000

خانه فناوری اطلاعات

خانم قاسمی

5000000

کتابخانه

خانم محمدی

متغییر از 2000000 تا3000000

کلاس های آموزشی

_____

4000000 تا 5000000

جمع کل

15000000

 

2- هزینه ها:هزینه ها به دو گروه حقوق پرسنل و هزینه های خود سرا تقسیم بندی می شود:

نام و نام خانوادگی

سمت

میزان حق الزحمه(ریال)

خانم محمدی

مسئول ثبت نام

5000000

آقای علیقلی

نگهبان

5000000

مدیر محله

7000000

 

جمع کل

17000000

 

3- صورت خرج کرده های سرا برای بخش های مختلف ماهیانه متغییر می باشد و تقریبا از 10000000 ریال شروع شده و تا 30000000 ریال هم انجام می شود.