شما در اینجا هستید: خانه ها > خانه تربیت بدنی - ورزش > کانون ورزشهای مجازی

کانون ورزش


خانه ورزش ، تشکلی مردمی ، داوطلبانه وزیر مجموعه سرای محله است که به منظور رشد وتوسعه سخت افزاری ونرم افزاری ورزش همگانی درمقیاس محله ایجاد می گردد .
با عنایت به بندهای 2 و 6 ماده دوم دستورالعمل مشارکت های اجتماعی در محلات شهر تهران مورخ  بهار 1390، واحد توسعه ورزش همگانی وتفریحات ورزشی محلات را می توان به عنوان یک رکن اجرایی در سطح محله ایجاد کرد که با وظایف مشخص ومحدود ، به افزایش همکاری های مشترک با شهرداری در انجام فعالیت های تفریحی _ ورزشی اقدام نماید

ورزشهای مجازی