شما در اینجا هستید: خانه ها > سلامت > اهداء کنندگان خون

کانون اهداء کنندگان خون

اهدای خون

فرایندی است که در آن فرد داوطلب حائز شرایطاهداء ، بخشی از خون خود را جهت استفاده بیماران نیازمند اهداء می نماید

اهداء کننده گان خون