شما در اینجا هستید: خانه ها > سلامت > معلولین

کانون معلولین

تعریف کانون

موسسه ای است غیر دولتی، غیر تجاری و غیرسیاسی و غیر انتفاعی که در چارچوب اهداف ، اساسنامه و رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور برای مدت نامحدود فعالیت می نماید.


معلولین