شما در اینجا هستید: خانه ها > سلامت > مادر و کودک

خانه سلامت

کانون"مادر و کودک": واحدی است غیر انتفاعی و غیررسمی که با هدف به کارگیری مادران در امور آموزشی، تربیتی، اجتماعی و فرهنگی و شناساندن وضعیت و جایگاه اجتماعی کودکان و نیز مشارکت موثر در موضوعات، مسایل و برنامه های آنان تشکیل می گردد.

مادر و کودک